ReadyPlanet.com
dot dot
ตรวจสอบบัญชี/ขอบเขตบริการ

 

          บริการตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร โดยตรวจสอบตามความต้องการดังนี้
          1.  ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินระหว่างกาล Interim Audit
          2.  ตรวจสอบภายใน Internal Audit
          3.  ตรวจสอบพิเศษ Special Audit
          4.  ตรวจสอบงบการเงินประจำปี
 
บริษัทมีทีมผู้สอบบัญชี (CPA) และผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชี เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมอันส่งผลให้การบริหารงานกิจการของลูกค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจลดลง
 
เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบในแต่ละปี บริษัทจะนำเสนอรายงานการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุถึงจุดอ่อนและข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในของบริษัท พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนของการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญที่อาจนำมาซึ่งการทุจริตหรือสูญเสียหรือหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับกิจการ รวมทั้งแจ้งให้ทราบถึงข้อผิดพลาดทางการบัญชีพร้อมข้อเสนอแนะ
 
ขอบเขตงานตรวจสอบบัญชี
 
          1.  บริการตรวจสอบบัญชี งบการเงิน โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง เช่น วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน พิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมในหลักการบัญชีที่กิจการใช้ รวมถึงประมาณการในรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
          2.  นำเสนอรายงานต่อผู้บริหารในข้อผิดพลาดทางบัญชีและการเงิน เช่น ความบกพร่องในการควบคุมภายใน ความเหมาะสมของระบบบัญชีที่ใช้ เสนอแนะการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น สาระสำคัญต่าง ๆ ที่กระทบกับผลการดำเนินกิจการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
          3.  จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีตามข้อบังคับของกระทรวงพาณิชย์ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นว่า งบการเงินของกิจการแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินกิจการได้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรอบหรือไม่เพียงใด กรณีที่มีการเสนอรายงานที่ไม่ปกติ บริษัทฯ จะร่วมปรึกษาและชี้แจงถึงเหตุผล ข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี
          4.  บริการพร้อมทั้งยื่นงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากรและจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน
 
อัตราค่าบริการพิจารณาจาก
 
          -  ปริมาณเอกสาร
         -  ประเภทธุรกิจ


dot

dot


กรมสรรพากร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สภาวิชาชีพบัญชี


www.thepharak-acc.com
บริษัท เทพารักษ์ การบัญชี จำกัด
16/4 ม.4 ถ.เทพารักษ์(กม.11)
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทร : 02-759-7519-22 โทรสาร : 02-757-4774
Email : thepharak_acc@hotmail.com
www: thepharak-acc.com