ReadyPlanet.com
dot dot
รับทำบัญชี/ขอบเขตบริการ

 

     ด้านการบัญชีและภาษีอากร

 

        *     รับปรึกษาและดำเนินการวางรูปแบบของระบบบัญชี และรวมทั้งการออกแบบระบบเอกสารจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามกฎหมายภาษีอากร

        *     รับจัดทำรายงานงบการเงิน วิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน และรวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

        *     รับวางแผนภาษีอากร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ของกฎหมายทางธุรกิจ

        *     รับจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีทุกประเภท รวมทั้งนำส่งเงินกองทุนประกันสังคมรายเดือน

        *     รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

        *     บริการรับ-ส่งเอกสารประจำเดือน (ไม่คิดค่าบริการรับ-ส่งเอกสารในจังหวัดสมุทรปราการ)

        *     บริการยื่นภาษี (ภงด.1, ภงด.1ก, ภงด. 3, ภงด. 53,ภพ.30) ยื่นประกันสังคม  

        *     ทำการบันทึกบัญชีประจำเดือน และแนะนำการทำใบสำคัญแนบเอกสาร และทำสมุดรายวันแยกตามประเภทสมุดรายวัน  เช่น สมุดรายวันซื้อ-ขาย สมุดรายวันรับ-จ่าย, มีการบันทึกบัญชีธนาคารและตรวจสอบยืนยันยอดเงินกับธนาคาร, บันทึกทะเบียนทรัพย์สิน (โดยจัดทำตามพระราชบัญญัติการบัญชี)

        *     สรุปงบการเงิน (งบกำไร-ขาดทุน)

        *     จัดทำงบการเงินกลางปี (ภงด.51)  พร้อมบริการนำส่งกรมสรรพากร

        *     จัดทำงบการเงินประจำปี (ภงด.50) โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน โดยคิดเฉพาะค่าตรวจสอบบัญชีและเซ็นต์รับรองบัญชีเท่านั้น ไม่คิดค่าปิดบัญชี, ค่าสมุดบัญชีค่าแฟ้มหรือค่าเอกสาร พร้อมบริการนำส่ง ณ กรมทะเบียนการค้า และกรมสรรพากร

        *     จัดวางระบบบัญชีเพื่อการจัดทำระบบบัญชีภายในที่ถูกต้องได้มาตรฐาน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มกรณีใช้บริการการทำบัญชีรายเดือน)

        *      ให้คำปรึกษาวางแผนการเสียภาษีให้ประหยัดและถูกต้อง  ตามกฎหมายต่าง ๆ                                       

             เป็นตัวแทนในการพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรกรณีที่มีหนังสือเชิญพบ (ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 
 

 

 dot

dot


กรมสรรพากร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สภาวิชาชีพบัญชี


www.thepharak-acc.com
บริษัท เทพารักษ์ การบัญชี จำกัด
16/4 ม.4 ถ.เทพารักษ์(กม.11)
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทร : 02-759-7519-22 โทรสาร : 02-757-4774
Email : thepharak_acc@hotmail.com
www: thepharak-acc.com