ReadyPlanet.com
dot dot
การจดทะเบียนบุคคลธรรมดา article

          การจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

 

        ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์

        ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคล

        รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ

        อันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

 

        กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ

            1. ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร

            2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่ง

                ขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาท ขึ้นไปหรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

            3. นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม

                และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป

            4. ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และ

                ขายสินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมี

                สินค้าที่ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

            5. ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ

                การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การ

                รับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับ

                จำนำ และการทำโรงแรม

            6. ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์

                ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง

            7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี

            8. ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการ

                อินเตอร์เน็ต ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลอดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ

                โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

            9. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต

           10. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

           11. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์

           12. การให้บริการตู้เพลง

           13. โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

 

        พาณิชยกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

        มีพาณิชยกิจบางอย่างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ

            1. การค้าเร่ การค้าแผงลอย

            2. พาณิชยกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล

            3. พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น

            4. พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม

            5. พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์

            6. พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่

                6.1 บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียน ที่เป็นนิติบุคคลตามประมวล

                      กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท และได้ยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

                      ของห้างหุ้นส่วนบริษัทไว้แล้วต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ยกเว้นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วน

                      สามัญจดทะเบียน ที่ประกอบกิจการต่อไปนี้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย

                            (1)  ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี

                                   หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง

                            (2)  ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี

                            (3)  ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระเบบเครื่องข่าย

                                   อินเตอร์เน็ต บริการอินเตอร์เน็ตให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขาย 

                                   สินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต

                            (4)   การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต

                            (5)   การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

                            (6)   การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์

                            (7)   การให้บริการตู้เพลง

                            (8)   โรงงานแปรสภาพ และสลักและการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกการค้าส่ง

                                    งาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

                    6.2 พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด article
การจดทะเบียนบริษัทจำกัด article
การจดทะเบียน พ.ร.บ.การบัญชี article
การจดทะเบียนกฎหมายระเบียบ พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี 2547 article
ด้านภาษีอากร - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา article
ด้านภาษีอากร - ภาษีเงินได้นิติบคคล article
ด้านภาษีอากร - ภาษีมูลค่าเพิ่ม article
ด้านภาษีอากร - แผนยุทธศาสตร์ กรมสรรพากร 5 ปี (2548-2552) articledot

dot


กรมสรรพากร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สภาวิชาชีพบัญชี


www.thepharak-acc.com
บริษัท เทพารักษ์ การบัญชี จำกัด
16/4 ม.4 ถ.เทพารักษ์(กม.11)
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทร : 02-759-7519-22 โทรสาร : 02-757-4774
Email : thepharak_acc@hotmail.com
www: thepharak-acc.com