dot

dot


กรมสรรพากร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สภาวิชาชีพบัญชี


เกณฑ์รายได้เท่าไหร่ที่ต้องจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม article

 เกณฑ์รายได้ที่ต้องจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. ไม่เกิน 1,200,000 ต่อปี

2. ไม่เกิน 1,800,000 ต่อปี เริ่มใช้ขยายฐานรายได้ใหม่ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2548 เป็นต้นไป

 
ปัญหาภาษี และบัญชีที่พบบ่อย

จดทะเบียนจัดตั้งหจก. หรือบริษัทฯเสร็จแล้ว ยังไม่ได้ประกอบการต้องส่งงบกำรเงินหรือไม่ article
ส่งภาษีหัก ณ ที่ จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม รายเดือน แต่ยังไม่ได้จัดทำงบการเงิน article
ไม่มีคนทำบัญชีที่เซ็นต์รับรองผู้ทำบัญชีได้ article
ไม่มีผู้สอบบัญชีเซ็นต์รับรองงบการเงิน article