ReadyPlanet.com
dot dot
ด้านภาษีอากร - ภาษีเงินได้นิติบคคล article

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ ในประมวลรัษฎากร จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหลักการจัดเก็บที่สำคัญๆ โดยลำดับดังนี้

 

  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

  นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

  ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากกำไรสุทธิ

          ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ

          รอบระยะเวลาบัญชี

          กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

          เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ

          เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี (รายจ่ายต้องห้าม)

           อัตราภาษีและการคำนวณภาษี

          การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการจำหน่ายกำไรไปนอกประเทศ

  สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

  บัญชีอัตราภาษี
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

การจดทะเบียนบุคคลธรรมดา article
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด article
การจดทะเบียนบริษัทจำกัด article
การจดทะเบียน พ.ร.บ.การบัญชี article
การจดทะเบียนกฎหมายระเบียบ พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี 2547 article
ด้านภาษีอากร - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา article
ด้านภาษีอากร - ภาษีมูลค่าเพิ่ม article
ด้านภาษีอากร - แผนยุทธศาสตร์ กรมสรรพากร 5 ปี (2548-2552) articledot

dot


กรมสรรพากร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สภาวิชาชีพบัญชี


www.thepharak-acc.com
บริษัท เทพารักษ์ การบัญชี จำกัด
16/4 ม.4 ถ.เทพารักษ์(กม.11)
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทร : 02-759-7519-22 โทรสาร : 02-757-4774
Email : thepharak_acc@hotmail.com
www: thepharak-acc.com